شیر ویفری

  شیر ویفری کلاچدار PN-10                                   
                                                                    

قیمت

 

میلی متر

اینچ

425000

470000

515000

735000

920000

1140000

1830000

2700000

 

50

65

80

100

125

150

200

250

2

2.5

3

4

5

6

8

10