هواده ی اسپلش

هواده های اسپلش و سوپر اسپلش دستگاه هایی قدرتمند برای هوادهی هستند که با پاشش مقادیر

زیاد آب عمل می کنند. این هواده ها علاوه بر افزایش اکسیژن محلول باعث خروج گازهای ارگانیک

از آب شده و در اختلاط آب در استخرها بسیار موثراند. هم چنین این دستگاه ها دارای محفظه برای

محافظت موتور و جلوگیری از صدمه به ماهیان می باشند.