اتصالات پلی اتیلن

                                            فلنج جوشی               
اتصالات پیچی
                                                         اتصالات جوشی

 

زانو
     کمربند