هواده ی ایرجت

هواده ی ایرجت و کمبوجت دستگاه های هواده ی تزریقی برای هوادهی و اختلاط آب در واحدهای تصفیه آب

و استخرهای پرورش ماهی است که با فشار منفی حرکت پروانه, موجب تزریق مقادیر قابل توجه هوا در عمق

آب می شود. هم چنین ایرجت با ایجاد جریان با زاویه قابل تنظیم در عمق آب سبب ایجاد اختلاط در آب و خود

پالائی در استخرهای پرورش ماهی می شود.