هواده های اکسیژن ساز

 هواده ی اسپلش (splash)                                                          هواده ی ایرجت (airjet)