شیرهای توپی پلیمری


سایز

شیر توپی پلیمری

دسته پلاستیکی
(ایران آبرو)
شیر توپی پلیمری

دسته فلزی
(ایران آبرو)

 

 
1/2


  29500 ریال

 
49500 ریال


3/4
 


42000 ریال


61000 ریال


"1 56000 ریال


82500 ریال


1/4 1


 95000 ریال


160000ریال


 1/2 1


118000ریال


195000ریال


"2


133000ریال


255000 ریال


 1/2 2


345000 ریال


495000 ریال


"3

 


535000 ریال


715000 ریال


"4

 


885000 ریال


1375000ریال